Marinen – en oteknisk försvarsgren?

22.11.2023

Nedan finns en text författad av Thomas Engevall publicerad enligt nedan.

KUNGLIGA ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET
SVERIGES MARINA AKADEMI
Särtryck ur Tidskrift i Sjöväsendet N:r 3 2023
Sidorna 253-263