VK II-1951, Mariningenjörkåren

29.10.2022

Mariningenjörkåren var organiserad enligt 1906 års organisation. Den leddes av en marinöverdirektör (MÖD). Harald Qvistgaard efterträdde 1942 Yngve Schoerner som MÖD. Qvistgaards förordnande varade formellt till 1954 men han blev tjänstledig för annat uppdrag 1947. Under tjänstledigheten 1947-54 tjänstgjorde som tf MÖD först Ture Zetterström 1947-49 och därefter Birger Swenzén 1949-54. I personalkårsärenden hade MÖD till sin hjälp en stab som t ex 1952 bestod av mdir Bruno Erwin, spec.ing Gösta Brigge, mdir Gunnar Schoerner samt herr Alarik Dyrell.

Den förstärkta försvarsberedskapen under andra världskriget och dess avveckling åren närmast därefter innebar en utökning av såväl organisation som antalet tjänstgörande mariningenjörer. Ute i landet tillkom nya, mer eller mindre tillfälliga, organisationsenheter såsom t ex Marinens nybyggnadscentral i Göteborg.

Flitigast bland besiktningsmän (dåtidens leveranskontrollant) vid denna tid var mdir Ture Zetterström. Under andra världskriget utförde han sålunda besiktningen av icke mindre än 12 jagare, 13 större minsvepare och 24 ubåtar. Efter kriget var han besiktningsman för de nya kryssarna, två jagare och ett antal torpedbåtar.

2062 Marindirektören Ture Zetterström på besiktningsförrättning

Den förstärkta försvarsberedskapen innebar också att många mariningenjörer - reservare och värnpliktiga - kallades in till tjänstgöring. Många som redan gått i pension kvarstod ytterligare ett antal år i tjänst som reservare eller civilanställd t ex

  • mdir Ture Zetterström, pension 1941, i tjänst t o m 1949 bl a som tf MÖD 1947-49 (Zetterström tilldelades kommendörs tjänsteklass 1942 och tillades tjänsteställning i likhet med kommendör i lönegrad Mo 14 (Kmd1) 1948 - sålunda långt efter den ordinarie pensionsavgången 1941),
  • mdir Tore Herlin, pension 1939, i tjänst t o m 1947 bl a som C projektbyrån vid KMF skeppsbyggnadsavdelning,
  • mdir Bruno Erwin, pension 1950, i tjänst t o m 1952 bl a som MÖD ass och som besiktningsman ända fram till början av 60-talet,
  • 2064 Mariningenjörkårens 150-årsjubiléum 1948 (Placeringslistan redovisas som biaga)

  • - mdir Gustaf Zethelius, pension 1947, i tjänst t o m 1954 bl a med hjälpfartygsärenden

Mariningenjörkårens 150-årsjubiléum högtidlighölls 1948. Anledningen var att 150 år förflutit sedan mariningenjörkåren, eller som den då kallades, flottornas konstruktionsstat, bildades genom sammanslagning enligt Kungl Brev den 4 maj 1798 av konstruktionsstaterna vid örlogsflottan respektive arméns flotta. Dessa stater hade organiserats 1793. (Jmf del 1.)

Jubiléumsfestligheterna ägde rum i Grand Hotels Spegelsal i Stockholm den 3 dec 1948. Utöver ett drygt 60-tal mariningenjörer deltog ett stort antal höga chefer ur det militära etablissementet. De flesta deltagarna går att identifiera på bilden (sid 8) med hjälp av placeringslistan som medtagits som bilaga.

I bilaga redovisas antalet beställningar och vakanser för MIngK år 1905-55 fördelade på skeppsbyggnads- och specialingenjörer. 1925 års försvarsbeslut avspeglar sig tydligt i kurvorna - en drastisk nedgång i antalet beställningar fr o m 1927. Lika tydligt framgår den förstärkta försvarsberedskapens kraftfulla ökning av antalet ming.