Bakgrund till den Marina Ingenjörsföreningen

25.10.2022

Föreningen startade 1998-11-20 med en interimsstyrelse som lade fram förslag till stadgar vilka blev antagna vid sammanträde 1999-05-06. Namnet på föreningen blev Mariningenjörsföreningen (MingF).

Till förening inbjöds medlemmar från Mariningenjörskåren, mariningenjör linje H (Ming H) och de tidigare kårmedlemmarna ur avvecklade mariningenjör linje G (Ming G), liksom övriga tekniska officerare i marinen som växt fram genom nya befälsordningen 1982 (NBO).

Syftet med att bilda föreningen var att samla de olika tekniska grupperna för att skapa goda förutsättningar för medlemmarnas professionella och sociala sammanhållning. Detta kändes angeläget då Mariningenjörskåren upplöstes 1998 och den professionella gemenskapen hade ingen lika naturlig sammanhållning som då kåren fanns. Dessutom fångade föreningen alla tekniska officerare i marinen genom att erbjuda medlemskap.

Föreningen ska verka sammanhållande för skilda grupper av marina ingenjörer och genom olika aktiviteter sammanföra sina medlemmar till kamratlig samvaro utom tjänsten för att därigenom främja umgänget mellan dessa grupper. Föreningen ska även väcka och föra debatt i marina ingenjörsaktuella frågor genom diskussionskvällar och föredrag. För unga medlemmar ska föreningen erbjuda fadderskap och mentorskap under utbildning till marina ingenjörer eller nya medlemmar i den marina verksamheten.

Vid höstsammanträdet 2009-11-09 utökades medlemsgruppen till att även innefatta civila ingenjörer som verkar inom det marina verksamhetsområdet i syfte att fånga en större grupp av kolleger med ett gemensamt marint intresse.

För att ytterligare stärka föreningens intressen och syfte utökades medlemsgruppen till att även omfatta person med uttalat intresse för föreningens verksamhet. Ändringen antogs vid sammanträde 2016-11-23. Namnet på föreningen blev nu Marina ingenjörsföreningen (MingF) i syfte att visa på ett vidare sammanhang än vad begreppet mariningenjör medger.

Föreningen har ett vår- och ett höstsammaträde, samt därutöver medlemspubar där intressanta föredrag hålls inom den marintekniska arenan.